Vesti

Posete

Danas83
Juce96
Ove nedelje179
Ovog meseca2216
Ukupno381926

Currently are 15 guests and no members online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Upravljanje otpadom

recycle 256

Berza otpada

berza

 

Greška
  • Greška pri učitavanju podataka

pdv i sekundarne sirovine

Rate this item
(2 votes)
Written by  Objavljeno u vesti utorak, 01 januar 2013 00:05

Службени гласник РС: 107/2012 Датум: 09.11.2012
3044
На основу члана 10. став 4. Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС", бр. 84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 61/07 и 93/12),
Министар финансија и привреде доноси
ПРАВИЛНИК
о утврђивању секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са секундарним сировинама,
у смислу Закона о порезу на додату вредност
Члан 1.
Овим правилником ближе се уређује шта се, у смислу члана 10. став 2. тачка 1) Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС", бр. 84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 61/07 и 93/12 - у даљем тексту: Закон), сматра секундарним сировинама и услугама које су непосредно повезане са секундарним сировинама.


Члан 2.
Секундарним сировинама, у смислу члана 10. став 2. Закона, сматрају се:
1)    отпаци и остаци од гвожђа и челика, бакра, никла, алуминијума, олова, цинка, калаја, волфрама, молибдена, тантала, магнезијума, кобалта, бизмута, кадмијума, титанијума, цирконијума, антимона и мангана;
2)    згура, укључујући и гранулисану, коварина и остали отпаци при производњи гвожђа или челика;
3)    згура, пепео и остаци који садрже метале, арсен или једињења метала и арсена, који не настају при производњи гвожђа и челика;
4)    грануле и прах, од сировог гвожђа, мангановог огледаластог гвожђа, гвожђа или челика;
5)    отпаци и остаци од племенитих метала, метала платираних племенитим металом и остали остаци и отпаци који садрже племените метале;
6)    отпаци и остаци хартије или картона за поновну прераду;
7)    стаклени крш и остали отпаци од стакла;
8)    отпаци, струготине и остаци од пластичних маса;
9)    отпаци, струготине и остаци од гуме (осим тврде гуме), прах и грануле добијене од тих производа;
10)    отпаци од текстила, коже, имитације коже и крзна.
Отпацима, у смислу става 1. овог члана, сматрају се и добра неупотребљива због лома, резања, цепања, истрошености или другог начина оштећења.
Племенитим металима из става 1. тачка 5) овог члана сматрају се злато, сребро, платина, иридијум, родијум и паладијум.
Члан 3.
Услугама које су непосредно повезане са секундарним сировинама, у смислу одредбе члана 10. став 2. тачка 1) Закона, сматрају се услуге сортирања, сечења, растављања на делове, чишћења, полирања и пресовања секундарних сировина из члана 2. овог правилника.
Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије", а примењиваће се од 1. јануара 2013. године.
Број 110-00-188/2012-04 У Београду, 1. новембра 2012. године
Мини ста р, Млађан Динкић, с.р.
ЗАКОН О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007 и 93/2012)

Порески дужник
Члан 10
Порески дужник, у смислу овог закона, је:
1) обвезник из члана 8. и члана 9. став 2. овог закона;
2) порески пуномоћник кога одреди страно лице које у Републици нема седиште ни сталну пословну јединицу, односно пребивалиште, а које обавља промет добара и услуга у Републици;
3) прималац добара и услуга, ако страно лице из тачке 2) овог става не одреди пореског пуномоћника;
4) лице које у рачуну или другом документу који служи као рачун (у даљем тексту: рачун) искаже ПДВ, а није обвезник ПДВ или није извршило промет добара и услуга;
5) лице које увози добро.
6) (брисана)
Изузетно од става 1. тачка 1) овог члана, порески дужник је:
1) прималац добара или услуга, обвезник ПДВ, за промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, извршен од стране другог обвезника ПДВ;
2) прималац добара, обвезник ПДВ, за промет грађевинских објеката и економски дељивих целина у оквиру тих објеката, укључујући и власничке уделе на тим добрима, извршен од стране другог обвезника ПДВ, у случају када је уговором на основу којег се врши промет тих добара предвиђено да ће се на тај промет обрачунати ПДВ у складу са овим законом;
3) прималац добара или услуга из области грађевинарства, обвезник ПДВ, односно лице из члана 9. став 1. овог закона, за промет извршен од стране обвезника ПДВ, ако је прималац добара или услуга инвеститор и ако је испоручилац добара или услуга извођач радова, у складу са законом којим се уређује планирање и изградња.
Ако је порески дужник из става 1. тач. 2) и 3) овог члана и обвезник, дужан је да испуни обавезе које су овим законом прописане за обвезника, осим издавања рачуна. Министар ближе уређује шта се сматра секундарним сировинама и услугама из става 2. тачка 1) овог члана.

Pročitano 17818 puta

dozvola

dozvola

Azbest

Servisi akumulatora

 

ekoznak

Cene metala